Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Η Eταιρεία | Εταιρική Διακυβέρνηση Skip Navigation Links

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας

Σε εφαρμογή των αρχών αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ έχει υιοθετήσει πλήρως τον Κώδικά Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της μητρικής Τράπεζας, στον οποίο αποτυπώνονται οι βασικές αρχές και αξίες που διέπουν τους εσωτερικούς κανονισμούς, την πολιτική του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αλλά και τη συμπεριφορά των εργαζομένων.

Ειδικότερα, μέσω του Κώδικα ορίζονται οι ακόλουθες αξίες και αρχές :

Νομιμότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα
Προτεραιότητα στους πελάτες
Ποιότητα προσωπικού
Προσφορά στην κοινωνία
Σεβασμός στο περιβάλλον
Σωστή συμπεριφορά έναντι των πελατών
Προστασία των συμφερόντων του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Σεβασμός των συναδέλφων
Προστασία των συμφερόντων των Μετόχων

Ο Κώδικας εναρμονίζεται με τις κείμενες διατάξεις που απορρέουν από το εθνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, βάσει των οποίων η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ ασκούν τα καθήκοντά τους, συνδράμοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.

Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (pdf)

Υποβολή Αναφορών

Ο Ομιλος της ΕΤΕ οφείλει να συμμορφώνεται στην κείμενη Νομοθεσία καθώς και στο Νόμο (Sarbanes-Oxley Act) λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης. Στα πλαίσια αυτά η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ ως μέλος του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ καθιερώνει, μεταξύ άλλων, διαδικασίες για την εμπιστευτική ή και ανώνυμη υποβολή αναφορών των εργαζομένων ή παντός ενδιαφερόμενου. Οι αναφορές αυτές σχετίζονται με πράξεις ή παραλείψεις στελεχών που δημιουργούν αμφιβολίες για αντικανονικές ενέργειες μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Τέτοιες πράξεις επιφέρουν ή θα μπορούσαν να επιφέρουν συνέπειες για την Εταιρεία και τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με σοβαρό αντίκτυπο στα συμφέροντα μετόχων, εργαζομένων και πελατών.

Η υποβολή αναφορών μπορεί να γίνει στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας η οποία και είναι υπεύθυνη για την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών αυτών. Οι αναφορές αυτές αποστέλλονται επώνυμα ή ανώνυμα μέσω του ταχυδρομείου στη διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ, Λεωφ. Αθηνών 128-132, 104 42 Αθήνα, υπόψη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Whistle@nbgleasing.gr (επώνυμα) από σταθμό που βρίσκεται εντός ή εκτός του χώρου εργασίας.

Υποβολή Παραπόνων

Στρατηγικής σημασίας απόφαση της Διοίκησης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ, αποτελεί η εξυπηρέτηση των πελατών μας και η ικανοποίηση των προσδοκιών τους, προσφέροντας σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Βασική συνιστώσα της εξυπηρέτησης των πελατών μας καθώς και των λοιπών συναλλασσομένων με την Εταιρεία μας, αποτελεί η αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και επίλυσης των αιτιάσεων (δηλώσεις δυσαρέσκειας όπως παράπονα, καταγγελίες κλπ) που σχετίζονται με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης οχημάτων, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ.

Για την υποβολή παραπόνων που σχετίζονται με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ μπορείτε να απευθυνθείτε στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας μέσω του ταχυδρομείου στη διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ, Λεωφ. Αθηνών 128-132, 104 42 Αθήνα, υπόψη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση complianceunit@nbgleasing.gr (επώνυμα) από σταθμό που βρίσκεται εντός ή εκτός του χώρου εργασίας.

Προς διευκόλυνσή σας, για την υποβολή του έγγραφου παραπόνου σας μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ» που βρίσκεται εδώ.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής της με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 2472 / 1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η διαχείριση πληροφοριών που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα ή μη) είτε αυτές αφορούν πελάτες, μετόχους ή υπαλλήλους πραγματοποιείται με νόμιμο τρόπο, ανεξαρτήτως του μέσου συλλογής ή αποθήκευσής τους, διασφαλίζοντας σε απόλυτο βαθμό τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση της. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, οφείλουν, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εχεμύθεια των προσωπικών στοιχείων των πελατών της Εταιρείας και να διατηρείται η εμπιστοσύνη τους στον Ομιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, να χειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και επιμέλεια οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους και αφορά πελάτες ή άλλους αντισυμβαλλόμενους της Εταιρείας ή του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Προστασία Συναλλασόμενων

Σε εφαρμογή της στρατηγικής της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνονται μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη διαμόρφωση νέων προτύπων συναλλακτικής ηθικής στις σχέσεις με τους πελάτες.

Στο πλαίσιο αυτό οι όροι των συμβάσεων έχουν διατυπωθεί σε απλή γλώσσα και με εύληπτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της νομολογίας και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα ο τρόπος χρέωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας διατυπώνεται ευδιάκριτα και κατανοητά.

Παράλληλα, η Εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού και το είδος των επιτοκιακών ρητρών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα μισθώματα των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, παράδειγμα υπολογισμού μισθώματος, το τιμολόγιο βασικών εργασιών, κείμενο ενημέρωσης σχετικά με τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση παγίων και το έντυπο της αίτησης με τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος χρηματοδοτικής μίσθωσης από επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, μέσω της ιστοσελίδας της η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να υποβάλλουν τυχόν αιτήματα, υποδείξεις ή παράπονα.

Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ
Λεωφ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Email : info@nbgleasing.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Fax 210 5195 104


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 103
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 101
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 102
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 106
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 107
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 105
ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 108
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 109
Email :sales@nbgleasing.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 111
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πλουτάρχου 5, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 244495, Fax 2310 244496

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.