Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Προϊόντα Leasing | Κινητός Εξοπλισμός Skip Navigation Links

Κινητός Εξοπλισμός

Χρηματοδοτική Μίσθωση κινητού εξοπλισμού

Μισθωτής: Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Εξοπλισμός: Κάθε είδους καινούργιος ή μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, οχήματα παντός τύπου, μηχανήματα έργου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές εξοπλισμός γραφείων-ιατρείων-ξενοδοχείων κλπ
Κεφάλαιο: Από 15.000 Ευρώ και άνω
Διάρκεια: 3-7 έτη
Μισθώματα: Μηνιαία, Τριμηνιαία προκαταβλητέα ή καταβλητέα στη λήξη εκάστης περιόδου (μήνας, τρίμηνο), δομημένα ανάλογα με το ταμειακό πρόγραμμα του πελάτη (εποχικότητα)
Νόμισμα: Ευρώ ή άλλο νόμισμα
Βάση Υπολογισμού Μισθωμάτων: Κυμαινόμενος Δείκτης Αναφοράς, δηλαδή Euribor (μηνός, τριμήνου, εξαμήνου) ή Κυμαινόμενο Επιτόκιο Μισθωμάτων, πλέον περιθωρίου που συμφωνείται με κάθε πελάτη πριν την υπογραφή της σύμβασης, ύστερα από διαπραγμάτευση
Τίμημα αγοράς: 3 Ευρώ
Έξοδα: Αμοιβή ανάλυσης οικονομικών στοιχείων-νομικού & τεχνικού ελέγχου (1,0% επί της αξίας του εξοπλισμού με ελάχιστη χρέωση 300 Ευρώ)
Επιτόκιο υπερημερίας: Βάση υπολογισμού μισθωμάτων, ως άνω, προσαυξανόμενη κατά τον εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκατοστιαίων μανάδων επί οφειλών από χρηματοδοτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (σήμερα 2,5%) [ΠΔΤΕ 2393/1996]
ή
Ο εκάστοτε ανώτατος νόμιμος προβλεπόμενος στις εξωτραπεζικές συναλλαγές
Προεξοφλητικός παράγοντας: τρέχον συμβατικό επιτόκιο κατά την ημερομηνία προεξόφλησης, πλέον συμβατικού περιθωρίου, μειωμένο κατά 0,5%.


 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.