Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.

Ακίνητα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Χρηματοδοτική Μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων παρέχει την δυνατότητα σε κάθε μορφής επιχείρηση και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν επαγγελματική στέγη και να ωφεληθούν από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Χρηματοδοτική Μίσθωση σε σχέση με αντίστοιχο Τραπεζικό Δανεισμό.

Συγκεκριμένα, η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ αγοράζει τοις μετρητοίς το ακίνητο καθ’ υπόδειξη του πελάτη (επιχείρηση / επαγγελματίας) και στη συνέχεια του το εκμισθώνει έναντι συμφωνηθέντος μισθώματος.

Ο πελάτης αποκτά επαγγελματική στέγη χωρίς να επιβαρύνει τις οικονομικές του καταστάσεις με Τραπεζικό Δανεισμό, απολαμβάνοντας τα φορολογικά οφέλη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, δεδομένου ότι το συμφωνηθέν μίσθωμα εκπίπτει κατά το ποσοστό που αφορά το κτίριο από το φορολογητέο του εισόδημα, επειδή αποτελεί λειτουργική δαπάνη.

Η Χρηματοδοτική Μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων αφορά στην αγορά (όχι την ανέγερση) ακινήτων αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Μισθωτής: Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Ακίνητα: Έτοιμα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, εμπορικά κέντρα), ιατρεία, κλινικές, φαρμακεία, βιομηχανοστάσια, βιοτεχνίες, αποθήκες, ψυκτικές εγκαταστάσεις, super markets, ξενοδοχεία, στεγασμένοι χώροι στάθμευσης
Κεφάλαιο: Από 150.000 Ευρώ και άνω
Διάρκεια: Από 10 έως 15 έτη
Μισθώματα: Μηνιαία, Τριμηνιαία προκαταβλητέα ή καταβλητέα στη λήξη εκάστης περιόδου (μήνας, τρίμηνο)
Νόμισμα: Ευρώ ή άλλο νόμισμα
Βάση Υπολογισμού Μισθωμάτων: Κυμαινόμενος Δείκτης Αναφοράς, δηλαδή Euribor (μηνός, τριμήνου, εξαμήνου) ή Κυμαινόμενο Επιτόκιο Μισθωμάτων, πλέον περιθωρίου που συμφωνείται με κάθε πελάτη πριν την υπογραφή της σύμβασης, ύστερα από διαπραγμάτευση
Τίμημα αγοράς: Κατόπιν συμφωνίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Έξοδα: Φόρος μεταβίβασης (10% επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου), μεταγραφή Υποθηκοφυλακείου (5,75‰ επί της αγοραπωλησίας + 5,75‰ επί της σύμβασης μίσθωσης), Δικαιώματα Δικηγορικού Συλλόγου (βάσει κλίμακας επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου), συμβολαιογραφικά (1,0% επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου πλέον αντιγραφικών δικαιωμάτων), αμοιβή ανάλυσης οικονομικών στοιχείων-νομικού & τεχνικού ελέγχου (1,0% επί της αξίας του ακινήτου με ελάχιστη χρέωση 2.500 Ευρώ)
Επιτόκιο υπερημερίας: Βάση υπολογισμού μισθωμάτων, ως άνω, προσαυξανόμενη κατά τον εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκατοστιαίων μανάδων επί οφειλών από χρηματοδοτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (σήμερα 2,5%) [ΠΔΤΕ 2393/1996]
Προεξοφλητικός παράγοντας: τρέχον συμβατικό επιτόκιο κατά την ημερομηνία προεξόφλησης, πλέον συμβατικού περιθωρίου, μειωμένο κατά 0,5%.


Τα μισθώματα των ακινήτων (με εξαίρεση τα βιομηχανοστάσια και τους βιοτεχνικούς χώρους) απαλλάσσονται από ΦΠΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον τίτλο
 • Οικοδομική άδεια
 • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την άδεια οικοδομής
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κατόψεις και τομές κτιρίου
 • Αντίγραφο στατικής μελέτης
 • Σύσταση καθέτου ή οριζόντιας ιδιοκτησίας (εφ’ όσον έχει συνταχθεί)
Τα παραπάνω σε επικυρωμένα αντίγραφα από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο

Β. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 1. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων κτήσεως του ακινήτου που προσφέρεται προς πώληση (οι τίτλοι θα πρέπει να καλύπτουν αναδρομικά τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία).
 2. Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, μεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδικήσεως από τη μερίδα του πωλητή (μεταβιβάζοντα), για κάθε προσκομιζόμενο ως άνω τίτλο ιδιοκτησίας.
 3. Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού συνιδιοκτησίας του κτιρίου. Εάν πρόκειται για κάθετη ιδιοκτησία, συμβολαιογραφική πράξη σύστασής της. Οι πράξεις σύστασης οριζοντίου ή/και κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις τους, πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μεταγραφής τους (εάν με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη γίνεται ταυτόχρονα σύσταση καθέτου και οριζοντίου ιδιοκτησίας, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό μεταγραφής της πράξης αυτής, ως συστάσεως καθέτου και οριζοντίου ιδιοκτησίας).
 4. Εάν ο πωλητής είναι έμπορος πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και περί μη καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 5. Εάν ο πωλητής είναι εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης (π.χ. καταστατικό, πρακτικά ΔΣ, ΦΕΚ κλπ).
Τα παραπάνω αποτελούν βασικά στοιχεία και μπορεί να απαιτηθούν και άλλα στοιχεία, ανάλογα με την ιδιομορφία κάθε ακινήτου.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) και η ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ είναι δυνατόν να διαθέσουν ακίνητα ιδιοκτησίας τους με Χρηματοδοτική Μίσθωση, μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ (εξαιρούνται οικόπεδα, διαμερίσματα και ημιτελή κτίρια).

Για περισσότερες πληροφορίες:
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
  Σταδίου 38, 2ος όροφος, Γραφείο 22, Αθήνα 105 64
  Τηλ. 210 - 3345715-7
 • ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.
  Χρυσοσπηλαιωτίσσης 9Α, Αθήνα 105 60
  Τηλ. 210 - 3340850
 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.