Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Αρχική σελίδα | Η Eταιρεία | Skip Navigation LinksΚώδικας Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 | Συνεργάσιμος Δανειολήπτης (Χρηματοδοτικός Μισθωτής)

Συνεργάσιμος Δανειολήπτης (Χρηματοδοτικός Μισθωτής)

​ ​ ​Ένας Χρηματοδοτικός Μισθωτής είναι συνεργάσιμος έναντι του Χρηματοδοτικού Ιδρύματος (Εταιρεία Leasing) όταν:

- Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στην Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ή σε όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος.

- Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με την Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτής και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές αυτής ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών.

- Προβαίνει αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από την Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της.

- Προβαίνει αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς την Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό της, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομία), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη από οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.)

Συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με την Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 , όπως ισχύει.

Σε περίπτωση χαρακτηρισμού του χρηματοδοτικού μισθωτή ως "μη συνεργάσιμου" ενδέχεται να επέλθουν οι εξής νομικές και οικονομικές επιπτώσεις:

- Έναρξη νομικών/ δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη της οφειλής και την ανάκτηση της κατοχής του χρηματοδοτικά εκμισθωμένου παγίου (όπως πχ καταγγελία της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική αποβολή από το εκμισθωμένο χρηματοδοτικά ακίνητο, αναγκαστική αφαίρεση του χρηματοδοτικά εκμισθωμένου κινητού εξοπλισμού, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας σας, συμπεριλαμβανομένου και του ακινήτου που αποτελεί την μοναδική κατοικία, ρευστοποίηση πάσης φύσης τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές κλπ). Το σύνολο των ενεχομένων θα εξακολουθεί να είναι υπόχρεο για τυχόν εναπομένον ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής.

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.