Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Αρχική σελίδα | Η Eταιρεία | Skip Navigation LinksΚώδικας Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 | Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας κάθε Χρηματοδοτικό Ίδρυμα οφείλει να θεσπίσει λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), με αντίστοιχη κατηγοριοποίηση χρηματοδοτικών μισθωτών, κατάλληλη για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, στην οποία εντάσσεται και λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (ΔΕΕ). Η ΔΕΚ αποτελείται από 5 στάδια, τα οποία έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και είναι τα εξής:

Στάδιο 1ο: Επικοινωνία με τον Χρηματοδοτικό Μισθωτή
Η επικοινωνία είναι έγγραφη (αποστολή επιστολών) και τηλεφωνική:

- Έγγραφη επικοινωνία: Αποστέλλονται επιστολές προς το χρηματοδοτικό μισθωτή και τυχόν ενεχομένους (πχ εγγυητές) στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 που είναι σε καθυστέρηση, με σκοπό να ενημερωθούν για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (1η επιστολή). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε αποστέλλεται η 2η επιστολή, η οποία ενημερώνει τους χρηματοδοτικούς μισθωτές για το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού τους ως "μη συνεργάσιμους" και τις συνέπειες που επιφέρει αυτός ο χαρακτηρισμός. Η τελευταία επιστολή ενημερώνει τους χρηματοδοτικούς μισθωτές για το χαρακτηρισμό τους ως "μη συνεργάσιμους" και τις επόμενες ενέργειες της ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING ΑΕ. Σε κάθε επιστολή σημειώνεται ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης του οφειλέτη (15 εργάσιμες ημέρες).

-Τηλεφωνική επικοινωνία: Διεξάγεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και στοχεύει στην ενημέρωση του χρηματοδοτικού μισθωτή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, την επίλυση τυχόν αποριών για τις διαδικασίες του Κώδικα, την υπενθύμιση των προβλεπόμενων ημερομηνιών που ορίζονται στον Κώδικα για την ανταπόκρισή του χρηματοδοτικού μισθωτή και την έγκαιρη τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η επικοινωνία διεξάγεται σε όλα τα στάδια της ΔΕΚ και έχει τυποποιηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, επιδιώκοντας να έχει σαφές, διαφωτιστικό, ορθό και εύληπτο περιεχόμενο.


Στάδιο 2ο: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
Στα πλαίσια της ανωτέρω επικοινωνίας οι χρηματοδοτικοί μισθωτές πρέπει να υποβάλλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την παραλαβή της ανωτέρω πρώτης έγγραφης ειδοποίησής τους (1η επιστολή), πληροφορίες για την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση (δείτε ενότητα: Δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ύπαρξης συμμισθωτών ή εγγυητών, πρέπει να προσκομισθούν τα ανά κατηγορία οφειλέτη δικαιολογητικά, από το σύνολο των ενεχομένων στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη κατανόηση/ συμπλήρωση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας (δείτε ενότητα: Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας) ή να μας καλέσετε στο 210 5195150 (Δ/νση Διαχείρισης Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση & Ανακτημένων Παγίων Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-17:00) ή να απευθυνθείτε στους αρμόδιους ανεξάρτητους φορείς (βλ ενότητα «Φορείς παροχής συμβουλευτικής συνδρομής»).

Σε περίπτωση που απαιτείται, η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ δύναται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή εγγράφως (με επιστολή) μαζί σας, προκειμένου να σας ζητήσει υποστηρικτικά στοιχεία/ δικαιολογητικά, αναγκαία για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, καθορίζοντας προθεσμία προσκόμισης αυτών συνήθως ίση με 15 εργάσιμες ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση ή τη διαθεσιμότητά τους.


Στάδιο 3ο: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων
Τα ανωτέρω υποβληθέντα στοιχεία που αναφέρονται στο Στάδιο 2 θα αξιολογηθούν προκειμένου να υποβληθεί η προσφορότερη για εσάς πρόταση λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης, βάσει της δυνατότητας αποπληρωμής των υποχρεώσεών σας, αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των υποχρεώσεών σας, η τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση και εάν είστε φυσικό πρόσωπο, αφού συνεκτιμηθούν οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» (ίδετε ενότητα : Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης). Για την αξιολόγηση λαμβάνονται, για κάθε κατηγορία οφειλέτη, ενδεικτικά τα εξής:

α) η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και των λοιπών ενεχομένων σε κάθε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του, περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του έναντι πιστωτικών ή άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, γ) η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη δ) το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δ) η προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του οφειλέτη και ε) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.

Εάν είστε επιχείρηση (ανεξάρτητα της νομικής σας μορφής) αξιολογούνται συμπληρωματικά, επιπροσθέτως περαιτέρω στοιχεία. Ενδεικτικά:

α) το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή του ομίλου β) η ιδία συμμετοχή των βασικών μετόχων στο χρηματοδοτικό πλάνο του επενδυτικού σχεδίου γ) οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της επιχείρησης δ) οι όποιες εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, οι οποίες συνηγορούν υπέρ της εκτίμησης ότι υφίσταται δυνατότητα εξυπηρέτησης του ανειλημμένου χρέους ε) οι παράγοντες κινδύνου του επιχειρηματικού σχεδίου, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής και τα πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων ή των επιπτώσεών τους.


Στάδιο 4ο: Πρόταση κατάλληλων λύσεων στον Οφειλέτη Χρηματοδοτικό Μισθωτή
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ θα σας παρουσιάσει με το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης» μία ή περισσότερες λύσεις ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες με αφετηρία την ημερομηνία παραλαβής της Τ.Ο.Κ.

Ενδεικτικές προτεινόμενες λύσεις


Η διάκριση των λύσεων σε Βραχυπρόθεσμες, Μακροπρόθεσμες και Οριστικής Διευθέτησης προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και είναι συνάρτηση της διάρκειας της ρύθμισης και της βιωσιμότητας κάθε λύσης. Πιο συγκεκριμένα:

- Βραχυπρόθεσμες: Τύποι ρυθμίσεων με διάρκεια μικρότερη των 2 ετών, που επιλέγονται σε περιπτώσεις οφειλετών με προσωρινές δυσκολίες αποπληρωμής.
- Μακροπρόθεσμες: Τύποι ρυθμίσεων με διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ετών, με στόχο τη μείωση της δόσης, σε συνδυασμό ενδεχομένως με την αύξηση του αριθμού τους, και παράταση του χρόνου αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
- Οριστικής Διευθέτησης: Λύσεις που προτείνονται σε περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι αδυνατούν να πραγματοποιήσουν επαρκείς καταβολές ώστε να ανταποκριθούν σε βιώσιμη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις οφειλές, τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο εξακολουθεί να βαραίνει τον οφειλέτη και να εκτοκίζεται.

Εφόσον χρειάζεστε βοήθεια για την αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων, αρμόδια στελέχη της ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING ΑΕ, θα σας παρέχουν εξειδικευμένη πληροφόρηση και διευκρινίσεις.

Εφόσον επιθυμείτε τη συνδρομή ανεξάρτητου φορέα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής Συνδρομής (ίδετε ενότητα: Φορείς για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής). Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της πρότασης οφείλετε:
  • Να παράσχετε τη συναίνεσή σας στην προτεινόμενη ή σε μια από τις προτεινόμενες λύσεις ή
  • Να θέσετε εγγράφως τυχόν αντιπρότασή σας ή
  • Να δηλώσετε εγγράφως ότι αρνείστε να συναινέσετε σε οποιαδήποτε πρόταση
Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε καμία από τις παραπάνω ενέργειες η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ δικαιούται να σας χαρακτηρίσει «Μη Συνεργάσιμο», με συνέπεια τη δρομολόγηση των νομίμων ενεργειών για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της και την ανάκτηση της κατοχής του χρηματοδοτικά εκμισθωμένου παγίου (όπως πχ καταγγελία της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική αποβολή από το εκμισθωμένο χρηματοδοτικά ακίνητο, αναγκαστική αφαίρεση του χρηματοδοτικά εκμισθωμένου κινητού εξοπλισμού, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας σας, συμπεριλαμβανομένου και του ακινήτου που αποτελεί την μοναδική κατοικία, ρευστοποίηση πάσης φύσης τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές κλπ).


Στάδιο 5ο: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (ΔΕΕ).
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο και η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ σας ενημερώσει ότι πρόκειται να σας χαρακτηρίσει ή ότι σας έχει ήδη χαρακτηρίσει ως «Μη συνεργάσιμο», μπορείτε να υποβάλλετε γραπτώς ένσταση για θέματα τήρησης διαδικασιών. Για την υποβολή της ένστασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο έντυπο ενστάσεων (έντυπο 1 , έντυπο 2).

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 128-132 και Ιφιγενείας ΤΚ 10442 και στη Θεσσαλονίκη, οδός Πλουτάρχου αρ. 5 ΤΚ54623 εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πρότασης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών σας και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής της ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING ΑΕ περί του χαρακτηρισμού σας ως «Μη συνεργάσιμου δανειολήπτη».

Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αφορά αντιρρήσεις για τις πολιτικές και μεθοδολογίες που η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ και η μητρική της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ γνωστοποιούν ότι εφαρμόζουν στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από ανεξάρτητη Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και της οποίας η τελική απόφαση θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της ένστασης. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να ζητηθούν σχετικά δικαιολογητικά. Δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία ενστάσεων έχετε μία φορά.

Τυχόν διαφωνία μπορεί να επιλύεται εξωδικαστικά μέσω φορέων με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση ή από τα αρμόδια δικαστήρια. Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα έναρξης νομικής/ δικαστικής διαδικασίας.Σε όλα τα στάδια της ΔΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί.

«Στη ΔΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν το χαρακτηρισμό του Συνεργάσιμου δανειολήπτη και των οποίων η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 δεν έχει καταγγελθεί.»

Σχετική πληροφόρηση μπορείτε να αναζητήσετε και στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Χρηματοδοτικούς Μισθωτές με Οικονομικές Δυσχέρειες.

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.